Poskytujeme v regionu: Praha, Ostrava, Hradec Králové

Terapeutické pomoc je určena pro rodiče, kteří potřebují pomoc s pochopením a zpracováním tíživých nebo nutkavých pocitů. Příčiny obtíží některých rodičů vycházejí z jejich vlastního dětství, nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich postoj k okolnímu světu, k sobě samým, ale především k jejich dětem.

V rámci terapeutické práce nabízíme 4 terapeutické směry:

Psychoanalytická psychoterapie

Je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé vztahy. Terapie směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání. Zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos).

Hlubinná psychodynamická psychoterapie

Kombinuje v sobě některé prvky psychoanalýzy, skupinové analýzy, ale také humanistických, existenciálních a interpersonálních psychoterapií. Převládajícím stylem práce ve skupině je sdělování, sdílení a průzkum individuálního příběhu a jeho zrcadlení ve skupinových vztazích. Terapie je zaměřená na reflexe vlastní životní cesty, budování náhledu na rodinné kořeny, chápání vlastního osobnostního vývoje a profesní dráhy a mezilidských vztahů. V rámci terapie se využívá i neverbálních metod (např.: arteterapie, pohybová a taneční terapie, psychodrama, relaxační a imaginační metody,  mapování a modelování rodinných struktur apod.).

Rogersovská terapie

V terapii podle Carla R. Rogerse (PCA) je to sám klient, který určuje, o čem a do jaké hloubky chce hovořit, případně mlčet, zda chce využít barvy, pohyb nebo by uvítal provést relaxací. Úloha terapeuta spočívá především ve vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém klient cítí zájem a důvěru v jeho vlastní prožívání. Terapeut nehodnotí ani neradí, pouze provází klienta jeho vlastní vnitřní krajinou. Prožitek důvěry a bezpečí pomáhá odkrýt nové cesty a řešení, které vedou ke spokojenosti a k samostatnosti člověka.

Rodinná systemická terapie

V rodinné systemické terapii je klient považován za experta na svůj život a tedy i řešení svých problémů. Terapeut je nevědoucí a zvědavý. Svými otázkami dává klientovi možnost podívat se na problém z jiného pohledu a rozšířit tak kontext, ve kterém je problém nazírán. Využívá speciální techniku cirkulárního dotazování, díky které jednotliví členové systému pohlížejí na problém z pozice a očima jiného člena systému, a tím může dojít k pochopení a změně vlastního pohledu na věc a také vlastního chování v rodinném systému.

Videotrénink interakcí (VTI)

Rodinám nabízíme podporu zorientovat se ve vzájemné komunikaci i pomocí videotréninku interakcí. Práce probíhá formou natáčení videonahrávky s rodinou, rozborem nahrávky a interpretace klientovi, tzv. rozhovor nad videonahrávkou. V rámci videotréninku se využívá pouze pozitivních zpětných vazeb, aby se docílilo pozitivní fixace dobrých způsobů komunikace a náhledu na situace, které nejsou optimální. Pokud je klient motivovaný, nespokojený se současnou situací a je ochotný sám se měnit, vždy nastane změna k lepšímu.