HoSt Home-Start ČR

Adresa: Adm. centrum EPOS
  Ak. Heyrovského 1178
 

(kancelář v 4.patře)

  500 03 Hradec Králové 3
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org

Terénní programy

Bc. Romana Hirková

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
 
Mobil: +420 723 132 365
E-mail: hirkova@hostcz.org

Pracovníci

Mgr. et Bc. Kristýna Bauerová

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
 
Mobil: +420 723 132 339
E-mail: bauerova@hostcz.org

Terapie

Hradec Králové

Mgr. Hana Vojtíšková

Terapeutka (hlubinná psychodynamická terapie, arteterapie)

Mobil: +420 777 801 422
E-mail: vojtiskova@hostcz.org

Projekty

HoSt – práce s ohroženou rodinou (dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní prací s rodinou pod pověřením o sociálně právní ochraně dětí)

Činnost v Hradci Králové jsme zahájili v červnu 2015.

Terénní programy

HoSt – práce s ohroženou rodinou

Dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní sociální prací s rodinou pod pověřením k sociálně právní ochraně dětí.
Realizováno pod pobočkou Hradec Králové

Rodina hrou

Metoda práce s rodinou hrou.
V rámci projektu Rodina hrou realizováno pod Centrálou

Terapie

Hlubinná dynamická terapie. Arteterapie.

Hlubinná psychodynamická psychoterapie kombinuje v sobě některé prvky psychoanalýzy, skupinové analýzy, ale také humanistických, existenciálních a interpersonálních psychoterapií. Převládajícím stylem práce ve skupině je sdělování, sdílení a průzkum individuálního příběhu a jeho zrcadlení ve skupinových vztazích. Terapie je zaměřená na reflexe vlastní životní cesty, budování náhledu na rodinné kořeny, chápání vlastního osobnostního vývoje a profesní dráhy a mezilidských vztahů. V rámci terapie se využívá i neverbálních metod (např.: arteterapie, pohybová a taneční terapie, psychodrama, relaxační a imaginační metody, mapování a modelování rodinných struktur apod.).

Arteterapie…

Arteterapie pomáhá člověku tvořivou formou (pomocí výtvarných technik) hlouběji poznávat sebe sama, budovat si přiměřenou sebedůvěru, osobní svobodu a nadhled. Rozvíjí kreativitu, fantazii a schopnost experimentovat. Terapeut při ní pracuje s výtvarným projevem klienta jak v průběhu tvorby, tak s finálním výsledkem – dílem klienta. Dílo však nehodnotí. Důraz je kladen na proces tvorby, externalizaci negativních zážitků a symbolickou výpovědní hodnotu díla. Umožňuje nahlédnout do skrytých obsahů našeho prožívání a dává prostor novému zpracování klientova tématu.

V rámci projektu HoSt – terapeutická práce s rodinou realizováno pod Centrálou