Organizace vznikla v roce 2003 v Praze. Postupně se v roce 2007 rozšířila do Brna a Liberce, v roce 2013 do Ostravy a v roce 2015 do Hradce Králové.

Organizace je součástí členské asociace Home-Start Worldwide. HoSt Home-Start ČR je akreditovaným členem asociace (splňuje na nejvyšší úrovni principy a standardy kvality dle mezinárodních kritérií Home-Startu Worldwide).

Home-Start Worldwide sdružuje členské organizace ze 23 zemí po celém světě. Například: Austrálie, Srí Lanka, Kanada (a Quebec), Jihoafrická republika, Uganda, Dánsko, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Tanzánie, Litva, Irsko, Řecko, Polsko, Japonsko, Izrael, Malta, Velká Británie, Francie, Zambie, Švédsko, Bělorusko apod. Home-Start Česká republika je seniorským členem asociace (od r. 2000).

Při práci s rodinou a dětmi se cítíme být zavázáni odkazem prof. Zdeňka Matějčka, který projekt od jeho vzniku podporoval.

Pomáháme dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné zázemí pro své děti. Obecně je cílem snaha o vytvoření bezpečného a zdravého místa pro děti v rodině a podporu její celistvosti. Pracujeme s malými dětmi a jejich rodiči, kteří řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod. Většina našich rodičů nezažila funkční rodinný model a nemá představu, jak by měla taková rodina vypadat, jak vychovávat své děti.
Organizace má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od roku 2011 (č.j.234304/11).

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.Je pro nás důležité, aby dítě bylo aktivně zapojeno do dění v rodině - aby mělo dostatek pozornosti a lásky, aby mělo dostatek podnětů pro psychomotorický rozvoj i vývoj fyzický (dostek dobré stravy, hygieny, spánku apod.).
Důležitá je pro nás podpora a posilování kompetencí rodiny v péči o dítě, aby dítě zůstalo co nejdéle v rodině a aby rodina, pokud je to možné, zůstala pohromadě. V případě, že jeden z rodičů je neznámý nebo není aktivně zapojen do péče o dítě z jakéhokoliv důvodu (nezájem o dítě, výkon trestu, páchání domácího násilí na matce dítěte apod.), snažíme se o to, aby druhý rodič měl dostatek podpory vychovávat dítě sám, nebo aby se obnovila funkčnost rodiny (např. v případě, že otec projeví zájem o dítě, nebo v případě doplněné rodiny – nový partner matky). Docílíme toho, jak prací dobrovolníků v rodinách, tak prací odborných pracovníků a sociálních pracovníků.
Dobrovolníci pomáhají rodičům prostřednictvím neformálního a citlivého provázení, povzbuzování a motivování v jejich rodičovské roli.
Terénní pracovníci v režimu SPOD pracují se závažnou psychopatologií a nemotivovanými klienty. Navazují mnohdy na práci dobrovolníků v případech, kdy je dobrovolnická práce nevhodná, nebo je potřeba práci dobrovolníků doplnit o odbornou práci. Rodinám nabízíme i terapeutickou podporu a pomoc s obnovením vazeb mezi rodiči a dětmi prostřednictvím hry. Pro tento účel jsme vyvinuli typizované pomůcky, které pracovnice využívají  v terénu ve většině poboček (Metoda „Rodina hrou“) a v rámci terapeuticko-edukativního programu s prvky Montessori v prostorách organizace v Praze.