Poslání organizace

Posláním organizace je předcházet zanedbávání péče o dítě a prohlubovat rodičovské kompetence při výchově dětí.
Hodnotou, z níž vychází způsob práce a vlastní činnost organizace, je solidarita – rodiče pomáhají rodičům, podporují se, předávají si a sdílejí zkušenosti o výchově a péči o děti.

Komu pomáháme

 • rodinám s alespoň jedním dítětem do 6 let věku ve vlastní nebo náhradní péči
 • nastávajícím rodičům, kteří se připravují na porod dítěte nebo na jeho příchod z náhradní rodinné péče
Našimi klienty jsou
 • rodiny, které mají (z vážných sociálních, ekonomických nebo psychologických důvodů) problémy s výchovou a péčí o své děti
 • velmi mladí rodiče, kteří jsou sami ještě dětmi
 • osamělí a izolovaní rodiče, kteří se o své děti starají sami bez partnera
 • rodiče s postiženými dětmi nebo rodiče s postižením
 • rodiče, kteří trpěli deprivací ve svém vlastním životě
 • rodiče, kteří neměli příležitost zažít život ve fungující rodině (děti z dětských domovů apod.)
 • rodiče s psychiatrickou diagnózou
 • maminky s poporodní depresí, laktační psychózou
 • maminky méně jisté ve svých rodičovských kompetencích
Komu služby neposkytujeme
 • lidem s akutní neléčenou drogovou a alkoholovou závislostí (pokud je zaléčená a zájemce je v péči ještě dalšího specializovaného pracoviště, je možné službu poskytnout)
 • lidem s aktuálním neřešený domácím násilím a syndromem CAN, které by mohli ohrozit pracovníka (pokud je klient v péči jiného specializovaného zařízení, je možné službu poskytnout)
 • lidem s neodpovídajícím zdravotním stavem (akutní neléčené psychiatrické onemocněním, mentální postižení (pokud je zaléčené a zájemce je v péči ještě dalšího specializovaného pracoviště, je možné službu poskytnout)
 • rodinám, v nichž jsou všechny děti starší 6 let (pokud děti dorostou v průběhu služby, připravujeme klienta na plynulé napojení na jinou návaznou službu, má-li o to klient zájem)

Kde pracujeme

 • v přirozeném prostředí rodiny
 • v případě potřeby v prostorách organizace

Co nabízíme

Hlavním cílem HoStu je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí a zajistili jim tak šanci na zdravý a zdárný vývoj v rodině.

V rámci spolupráce:

 • se zaměřujeme na rozvoj vztahu mezi rodiči a dětmi
 • podporujeme celistvost rodiny (i neúplné rodiny) a stabilitu rodičů
 • předcházíme zanedbávání péče o děti a usilujeme o prohlubování rodičovských kompetencí při výchově dětí tak, aby byla rodina posléze schopna plnit své funkce bez pomoci
 • usilujeme o vytváření podnětnějšího prostředí pro vývoj dětí
 • chceme předcházet rizikům již ve stádiu jejich zrodu
 • klademe důraz na ochranu práv dítěte

Specifika Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /dále také SAS/

Cílem SAS je

 • stabilizace a podpora rodiny
 • zajištění základních potřeb rodiny a jejich rozvoj tak, aby rodina byla schopna fungovat samostatně

Podpora rodiny je zaměřena především na tyto oblasti:

 • péče o rodinu a její prostředí (zdraví, volný čas, hra, domácnost, plánování dne, ad.)
 • vztahy v rodině (komunikace s dětmi a partnerem, podpora zvládání obtížných situací při výchově a partnerském soužití)
 • bydlení (podpora při hledání bydlení, řešení krizí spojených se ztrátou bydlení, ad.)
 • finance (dluhy, hospodaření, nákupy, ad.)
 • komunikace s úřady, lékaři, školskými zařízeními, ad.

Klientům pomáháme zvládat jejich životní situace tak, aby (lépe):

 • uměli pojmenovat, co potřebují
 • uměli si říct o pomoc při řešení situace, v které se ocitli, věděli, kam a na koho se obrátit
 • zorientovali se ve své situaci a začali ji rychleji řešit
 • rozuměli důsledkům svých rozhodnutí a činů
 • uměli zajistit podmínky pro bydlení a vést domácnost s ohledem na přítomnost dítěte v rodině
 • uměli lépe hospodařit s prostředky, které mají k dispozici
 • zvládali vyřizování potřebných záležitostí na úřadech
 • získali odvahu pro komunikaci s okolím

Zásady poskytování SAS

 • individuální přístup (pozornost ke každému člověku a jeho příběhu)
 • dobrovolnost (naší službu využívat můžete, ale nemusíte)
 • respekt (vzájemné uznání a pochopení, důvěrný vztah)
 • otevřenost (pravdivost a upřímnost)
 • rozumnost (podpora zdravého úsudku)
 • diskrétnost (informace o Vás nejsou poskytovány bez Vašeho vědomí)

Provozní doba SAS

pondělí:  12:00 - 17:00 - po předchozí domluvě
úterý: 8:00 - 12:00 - po předchozí domluvě
středa: 12:00 - 17:00 - po předchozí domluvě
čtvrtek: 9:00 - 12:00 - po předchozí domluvě
pátek: 9:00 - 12:00 - po předchozí domluvě

 

Služba je poskytována v terénu (v domácnostech, na úřadech, ad.)
Denní kapacita služby jsou 2 klienti (2 rodiny).

Kapacitu posuzujeme podle intenzity práce s rodinou, náročnosti případu, intenzity spolupráce s doporučujícími organizacemi, včetně OSPOD, účasti na případových konferencích a konzultacích nebo supervizích s metodikem.