Individuální terapie

Psychoterapie je určená rodičům, kteří potřebují pomoc s pochopením a zpracováním tíživých nebo nutkavých pocitů. Příčiny některých obtíží vycházejí z nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich postoj k okolnímu světu, k sobě samým, ale především k blízkým osobám (rodičům, dětem).

Rodičům chybí nebo je pro ně obtížný společensky přijatelný způsob komunikace a často se dostávají do konfliktů s okolím (rodina, rodina, sousedé, instituce apod.); nenaučili se dostatečně prosazovat své přání nebo vůli, podceňují se a trpí nízkým sebehodnocením, nechávají se snadno ovlivnit okolím a jejich vlastní rozhodování je oslabeno, cítí obrovskou vnitřní nepohodu, které nerozumí, ale kvůli které se nemohou soustředit na "život" a péči o své děti. Máme zkušenost, že pokud je rodič schopen náhledu na svou situaci a objektivního zhodnocení situace, je schopen vřelejšího přijetí sebe sama a svého dítěte. Zpevní se vztah mezi rodičem a dítětem. Emoce jsou více srozumitelné.

Služba pro dospělé osoby.

 

Dětská terapie

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata. Vnitřní zdroje samotného dítěte, aktivované vztahem s terapeutem, přinášejí růst a změny. Významným prvkem v terapii je využití herních a projektivních techniky, které terapeut využívá vzhledem k věku dítěte a jeho kognitivnímu a emocionálnímu vývoji, možnostem a schopnostem. Smysl hry a projektivních technik je vyrovnat se s nepříjemným zážitkem, odreagovat napětí, které vzniklo v minulosti či je aktuálně přítomné.

Služba pro děti bez omezení věku.

 

Rodinná terapie

Rodinnou terapii využíváme pro podporu funkčnosti rodiny jako celku. Všichni členové rodiny mají své emoce, pocity, názory, přání, bolavá místa, trápení apod. Někdy se nedaří, aby všichni měli stejný prostor své potřeby vyjádřit nebo být slyšeni. Terapie celé rodiny pomáhá nahlédnout do prostoru všech jednotlivých členů a pomáhá obnovit, upevnit, nově vybudovat křehké vazby mezi nimi. Terapie se účastní všichni členové primární rodiny. Rodinou terapii využíváme i jako funkční podporu pro komunikaci rodičů, kteří se rozcházejí nebo rozešli a musí se domluvit na setkávání či předávání dítěte. Touto terapií navazujeme na asistované kontakty.

Služba pro rodiče a děti bez omezení věku.

 

Videotrénink interakcí (VTI)

Rodinám nabízíme podporu zorientovat se ve vzájemné komunikaci i pomocí videotréninku interakcí. Práce probíhá formou natáčení videonahrávky s rodinou, rozborem nahrávky a interpretace klientovi, tzv. rozhovor nad videonahrávkou. V rámci videotréninku se využívá pouze pozitivních zpětných vazeb, aby se docílilo pozitivní fixace dobrých způsobů komunikace a náhledu na situace, které nejsou optimální. Pokud je klient motivovaný, nespokojený se současnou situací a je ochotný sám se měnit, vždy nastane změna k lepšímu.