Klub pro rodiče s dětmi „Školička hrou“

Realizujeme v regionu: Praha

Program vznikl na základě našich zkušeností z praxe v terénu a ze hry v rodině. Setkáváme se s tím, že rodičům chybí pozitivní vzory ve výchově dítěte. V dospělosti mají malou možnost si tyto chybějící zkušenosti doplnit. Vytvořili jsme proto bezpečné prostředí, kde si v rámci terapeuticko-edukativního programu mohou nenásilnou a zábavnou formou, plnou přijetí a pochopení, tyto zkušenosti a kompetence vyzkoušet, zažít a fakticky doplnit.

V prostorách organizace máme plně vybavenou hernu terapeutickými a Montessori pomůckami. Program je rodičům k dispozici pravidelně 2-3 dny v týdnu. Kapacita herny je maximálně 8 rodin na jednom setkání. Program vede terapeutka a psycholožka.

Cílem terapeuticko-edukativního programu v klubu „Školička hrou“ je:

Inkluze – příprava děti ze sociálně slabého prostředí na nastup do statní školky nebo školy. S dětmi pracujeme na více úrovních: snažíme se, aby si doplnily nedostatky v oblasti chovaní, stravovaní, dodržovaní pravidel, mezilidských vztahů, sociálního chovaní, manuálních dovednosti (drženi tužky, používaní základních pomůcek, házeni míčem, práce s výtvarnými potřebami), tělovýchovných dovednosti – skoky, chytaní, házeni, základy hudební výchovy – učíme se známé písničky, pracujeme na výslovnosti a obohacení slovní zásoby pomoci říkanek, společného čtení knížek, vypraveni pohádek a slovních her. Děti se úči dodržovat pravidla, ovládaní agrese, nenásilného řešeni sporů. Učí se počkat a vydržet, odložit příjemnost, soustředit na činnost, dokončovat činnost, zažit radost z úspěchu.

Terapie: v práci s rodinou v klubu „Školička hrou“ využíváme tyto terapeutické prvky:

  • V herně je pískoviště, jehož senzorické vlastnosti umožnují dítěti zklidnění.
  • V herně je i domeček – stan, kde dítě v případě potřeby může se schovat a izolovat, k dispozici je zóna klidu, kde mají děti k dispozici vak a knížky.
  • Prvky Montessori pedagogiky  - důležitým pravidlem je po celou dobu programu snaha o ticho, v pozadí zaznívá relaxační hudba. Každé dítě pracuje individuálně na svém koberečku, ohraničeném území. Může si nerušeně hrát s hračkou nebo pomůckou, jak dlouho zachce.
  • Pojmenováváni chovaní a pocitů děti, dávání jasných pokynů a dodržovaní pravidel.
  • Pravidelně se opakující program – díky tomu dítě získává pocit jistoty a bezpečí. S každým dítětem pracovníci pracují individuálně, podle míry a povahy problémů a potřeb.
  • K terapeutickým hračkám patří dřevěný domeček s figurkami, kde dítě má příležitost odehrávat konflikty, které zažívá v souvislosti s obtížemi v rodině.
  • Pravidelnou součásti programu je práce s vodou, modelínou, moukou, kdy děti mají příležitost zklidnění a senzorických zážitků.
  • Činnosti založené na fyzickém kontaktu matka – dítě, např. masáže, houpaní v dece, cvičeni ve dvou (dítě na klině u matky), hopsání na balonu.
  • Speciálně zvolené příběhy a knížky, muzikoterapeutické a arteterapeutické prvky.

V celé práci je velmi významný důraz na dítě a jeho, nejen vývojové, potřeby.
Základní prvky pedagogiky Montessori, které v práci s rodinou využíváme jsou: klid, řád, ticho, pořádek.

Hlavním předpokladem naší práce je, že práce s dítětem je možná pouze pod podmínkou paralelní práce s jeho rodiči. Program terapeuticky působí i na přítomné rodiče.
Pokoušíme se o podporu silných stránek jednotlivých rodičů, pomáháme jim konstruktivně pracovat na tom, co se nedaří. Společné sdíleni svých těžkosti pomáhá rodičům s pocity viny a bezmoci, vzájemně sdílené zkušenosti pomáhají konstruktivně řešit problémy. Klub poskytuje příležitost navazovaní vztahů a přátelství. Atmosféra klidu, řadu a pořádku pomáhá i dospělým uvolnit se a naladit se na své dítě. Příležitost hrát si je často pro dospělé účastníky příležitosti objevit anebo navázat na dítě „v sobě“ a tím pomoct budovat porozuměni a vztah ke svým potomkům.

Edukace: důležitým cílem je vývoj dětí v oblasti edukace. Pomůcky a hračky Montessori umožnují edukaci dětí nedirektivní a individuální formou. Každé dítě má možnost vybrat si pomůcku, která ho v určitém vývojovém období zajímá. Děti jsou taky vedeny k samostatnosti, k radostnému poznávaní světa kolem nás. Vedle poznávaní přírody (součásti programu je práce s autentickým přírodním materiálem: kameny, kůra, větve, listy, květy, živý hmyz, živočichy, např. žížaly, šneky, mravence, rybičky atd.), jsou děti uváděny do praktického života – učí se krájet, prostírat, umývat nádobí, zapínat zipy a knoflíky, uklízet, zalévat kytky nalévat piti, čistit boty, věšet prádlo, mazat chleba atd.
Během edukace děti, se věnujeme i edukaci rodičů. Nenásilnou, spontánní formou, se rodiče dozvídají základní informace o jednotlivých vývojových fázích dítěte a s tím souvisejících potřebách, o základech zdravé výživy a peče o dítě. S přítomnými rodiči máme často příležitost zažívat situace, jako je vzdor nebo překračovaní hranic u děti, společně se snažíme je zvládnout a porozumět jim. Rodiče mají šanci si nově nabyté vědomosti vyzkoušet a své výchovné postupy s podporou odborníků korigovat.

Podpora rodiny obecně: Idea směřuje k všestranné podpoře rodiny. Snažíme se vnést atmosféru radosti a potěšeni vyplývající z péči o dítě. Podporujeme společnou činnost a hru rodičů a dětí. Pomáháme rodičům v poznávání svého dítěte, tlumočíme psychické a citové potřeby dítěte. Důležitá je atmosféra společného přátelského sdíleni. Když rodiče docházející do klubu pravidelně mají příležitost navázat vztahy a zažít vzájemnou podporu. Pomáháme i prakticky: sdílíme nápady, rady a doporučení ohledně zdravé výživy, zdravotních problémů, finančních problémů a mnoha dalších potíži tykajících se klientů sociálních služeb.

Podpora vztahů v rodině: Podporujeme vztah matka dítě. Vedeme rodiče k zájmu o své dítě. Učíme pozorovat a porozumět svému dítěti. Účast v programu je příležitostí soustředěně věnovat dítěti pozornost, hrát si s nim, povídat si, reagovat na ně adekvátně k situaci, zacházet s  vlastní agresí a agresí svého dítěte, používat jiné formy vymáhání požadavku, než tělesné tresty a verbální agrese (nadávky, vulgarismy, křik). Zprostředkovaní úžasu a nadšení z jedinečnosti vlastního dítěte. V neposlední řadě pravidelné prožívaní radosti a humorných situaci, které jsou stálým doprovodem v péči a výchově malých děti.